Świadectwo Starszego Marynarza

Starszy marynarz, co warto wiedzieć

Oczywiście potrzebne doświadczenie, znajomość języka angielskiego i inne parametry. 
Podstawą jest świadectwo starszego marynarza, sprawdźmy jak je uzyskać 
i do czego uprawnia. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem opublikowanym 
w Dzienniku Ustaw (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2013 r. 
poz. 852)  dowiemy się, że w dziale pokładowym ustala się następujące świadectwa:

1) świadectwo młodszego marynarza pokładowego;
2) świadectwo marynarza wachtowego;
3) świadectwo starszego marynarza.

Świadectwo starszego marynarza uprawnia do zajmowania stanowisk: 
a) marynarza – na każdym statku, 
b) starszego marynarza – na każdym statku, 
c) kierownika: – na statku bez własnego napędu o pojemności brutto poniżej 500 
w żegludze krajowej, – na statku o długości do 15 m i mocy silnika do 200 kW 
w żegludze krajowej bez prawa przewozu pasażerów, z tym że jeżeli moc silnika 
przekroczy 100 kW – pod warunkiem zdania egzaminu z zakresu obsługi silników 
spalinowych.

Do uzyskania świadectwa starszego marynarza wymagane jest posiadanie świadectwa 
ratownika oraz:
1) posiadanie świadectwa marynarza wachtowego, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki 
pływania na stanowisku marynarza w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na 
świadectwo starszego marynarza albo
2) ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, 
kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności 
wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie świadectwa marynarza wachtowego oraz 
dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku marynarza w dziale pokładowym 
oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego marynarza, albo
3) ukończenie nauki w MJE typu C kształcącej co najmniej na poziomie pomocniczym 
w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania lub na dyplom szypra 
w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie świadectwa marynarza wachtowego, 
dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku marynarza w dziale pokładowym 
oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego marynarza.

Tyle formalności. Jak przeczytaliśmy „zdanie egzaminu na świadectwo starszego 
marynarza” jest jednym z warunków w każdej z opcji. 
Zdajemy egzamin przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną, a harmonogram 
egzaminów znajdziemy na naszej stronie, Gdynia  oraz Szczecin.

Do zdania takiego egzaminu przygotuje nas kurs kwalifikacyjny, dzięki któremu 
dowiemy się między innymi o:
- Podstawowe wiadomości o mapach nawigacyjnych, 
- Podstawowe wiadomości o pływach i prądach pływowych, 
- Podstawowe wiadomości o ostrzeżeniach nawigacyjnych,
- Bezpieczeństwo nawigacji, wachta morska, procedury wachtowe,
- Standardowe zwroty w łączności na morzu w języku angielskim,
- Zagadnienia z meteorologii i oceanografii, elementy pogodowe,
- Manewrowanie statkiem, technika sterowania i działanie sterów,
- Zasady cumowania do nabrzeży, statków i pław cumowniczych,
- Zasady przewozu i mocowania ładunków pokładowych,
- Podstawowe informacje o przewozie ładunków niebezpiecznych,
- Zasady działania urządzeń nawigacyjnych,
- Rodzaje i źródła zanieczyszczeń morza, 
- Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska morskiego przez statki, 
- Zapobieganie zanieczyszczeniom olejowym ze statków,
- Podstawowe wiadomości prawno-żeglugowe.
Kurs trwa 112 godzin (około 3 tygodni) i powinien być prowadzony w formie wykładów, 
ćwiczeń na symulatorze i pokazów. Po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym w Urzędzie 
Morskim słuchacz otrzymuje „Świadectwo starszego marynarza” zgodnie z wymogami 
VI/1 konwencji STCW.

Obecnie planujemy uruchomienie takiego kursu w ostatnim kwartale 2022 r., 
zainteresowanych prosimy o kontakt z nami. Dane do kontaktu poniżej.
Czy możesz przekazać informacje swoim znajomym o możliwości takiego kursu? 
Osoba, która zaprosi kolejnego uczestnika, otrzyma specjalną zniżkę na to szkolenie dla siebie.

Ważne, ilość osób ma wpływ na cenę szkolenia, dlatego zapraszamy do kontaktu 
i wstępnego zgłoszenia chęci uczestnictwa. Razem możemy więcej!

#marynarz #pracanamorzu #starszymarynarz #kurs

Powrót