Książeczka Żeglarska

Książeczka żeglarska
Wystawienie / wymiana

Gdzie:
Wydział Dokumentów Marynarskich
Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10
tel. 58 355 3379, 58 355 3376

Wydział Dokumentów Marynarzy
Urząd Morski w Szczecinie
ul. Jana z Kolna 9
71-603 Szczecin
tel. 91 44 03 412 , fax: 488 03 26

Zespół Dokumentów Marynarzy w Słupsku 
Urząd Morski w Szczecinie
ul. Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk
tel. 59 847 42 63

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 05.08.2015 r. o pracy na morzu
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 maja 2016 r. 
  w sprawie książeczki żeglarskiej

KSIĄŻECZKI ŻEGLARSKIE WYSTAWIONE NA CZAS NIEOKREŚLONY ZACHOWUJĄ 
WAŻNOŚĆ PRZEZ OKRES 10 LAT OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY TJ. DO DNIA 
8 LISTOPADA 2025 r.
Obecnie książeczki żeglarskie wystawia się na okres 10 lat.
Książeczki żeglarskie dla obcokrajowców, którzy nie są obywatelami państw UE wystawia się na
okres 5 lat.

Książeczka podlega wymianie w przypadku:
 • Zmiany danych w niej zamieszczonych,
 • Uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości jej 
  posiadacza lub przebiegu zatrudnienia,
 • Braku miejsca na dokonanie adnotacji lub wpisów,
 • Upływu terminu ważności.

WYMAGANE DOKUMENTY

Książeczkę żeglarską wystawia się na wniosek:

 • osoby posiadającej udokumentowane ukończenie szkolenia podstawowego w zakresie bezpieczeństwa, 
  przy czym świadectwa przeszkoleń stopnia podstawowego mogą zostać zastąpione odpowiednimi 
  świadectwami przeszkoleń stopnia wyższego;
 • ucznia szkoły ponadpodstawowej, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku ucznia 
  niepełnoletniego – potwierdzony przez armatora lub dyrektora tej szkoły;
 • studenta – potwierdzony przez rektora uczelni;
 • młodocianego, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, w celu przygotowania zawodowego 
  – potwierdzony przez armatora;
 • innej osoby, jeżeli pozostaje ona z armatorem w stosunku pracy – potwierdzony przez armatora.

Wniosek o wystawienie lub wymianę książeczki żeglarskiej składa się osobiście. 
Wniosek można tez złożyć elektronicznie, w tym przypadku wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym (e-dowodem).

Do wniosku należy dołączyć:
 1. kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, 
  odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, 
  a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; 
  fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą 
  na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami 
  (fotografia paszportowa) Bardzo ważne, by zdjęcie miało bardzo dobrą jakość, nie było na nim widać cieni i by miało 
  dobrą ostrość. Wizerunek twarzy będzie nadrukowany w książeczce żeglarskiej;
 1. świadectwo zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na statku, wystawione przez uprawnionego lekarza, 
  ważne nie krócej niż przez miesiąc od dnia złożenia wniosku. Świadectwo nie jest wymagane, gdy wniosek składa 
  praktykant (czyli uczeń lub student kierowany na praktykę na statku);
 2. dowód osobisty lub paszport – do wglądu;
 3. dowód wniesienia opłaty za wystawienie książeczki żeglarskiej;
 4. ważne świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w zakresie bezpieczeństwa, wydane w oparciu o Prawidło 
  VI Konwencji STCW – w przypadku gdy wniosek składa osoba posiadająca takie świadectwo. 
  Świadectwa szkoleń podstawowych w zakresie bezpieczeństwa mogą być zastąpione odpowiednimi świadectwami 
  stopnia wyższego, w praktyce oznacza to, że wniosek może złożyć każda osoba posiadająca:
 • zintegrowane świadectwo w zakresie bezpieczeństwa, albo
 • świadectw w zakresie: indywidualnych technik ratunkowych, bezpieczeństwa własnego odpowiedzialności wspólnej,
  p-poż stopnia podstawowego lub wyższego, elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej lub 
  w zakresie pierwszej pomocy medycznej, lub opieki medycznej nad chorym, albo
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych;
 1. zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie książeczki żeglarskiej, w przypadku ucznia niepełnoletniego, 
  oraz oświadczenie dyrektora szkoły ponadpodstawowej, że osoba składająca wniosek jest uczniem kierowanym na 
  praktykę ujętą w programie nauczania, lub oświadczenie armatora statku o rodzaju zawartej lub zamierzonej umowy 
  o praktyczną naukę zawodu ucznia szkoły ponadpodstawowej - w przypadku gdy wniosek składa uczeń szkoły ponadpodstawowej;
 2. oświadczenie rektora uczelni, że osoba składająca wniosek jest studentem kierowanym na praktykę ujętą w programie 
  kształcenia – w przypadku gdy wniosek składa student;
 3. zgodę rodziców lub opiekunów prawnych młodocianego na wydanie książeczki żeglarskiej oraz oświadczenie armatora 
  statku o zawartej z młodocianym umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego – w przypadku gdy wniosek składa młodociany;
 4. oświadczenie armatora statku o zawartej umowie o pracę – w przypadku gdy wniosek składa osoba, która nie posiada podstawowych 
  szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, pozostająca z armatorem w stosunku pracy.

ZŁOŻENIE WNIOSKU W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej:
  1. Upewnij się, że masz założony profil zaufany, ePodpis lub podpis kwalifikowany. Profil zaufany możesz założyć bez 
   wychodzenia z domu przez bankowość elektroniczną lub korzystając z innych możliwości, szczegóły znajdziesz 
   na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
  2. Wypełnij i wydrukuj wniosek o wydanie/ wymianę książeczki żeglarskiej (dostępny pod linkiem) oraz złóż w wyznaczonym 
   miejscu na wniosku wyraźny wzór podpisu. Do złożenia wzoru podpisu należy użyć czarnego długopisu lub cienkopisu. 
   Wzór podpisu zostanie przeniesiony do książeczki żeglarskiej, dlatego tak ważne jest, by był wyraźny. 
   Pamiętaj, żeby zaznaczyć miejsce odbioru książeczki (musisz ją odebrać osobiście). 
   Odpowiednio przygotowany wniosek należy zeskanować i zapisać w formacie jpg, tiff lub png.
  3. Przygotuj odpowiedni plik, zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB. 
   Plik trzeba zapisać w formacie jpg, png lub tiff. Potrzebujemy fotografię wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym 
   jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także 
   twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę 
   w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, 
   z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami ( musi być to zdjęcie paszportowe, wyraźne, dobrej jakości)
  4. Wygeneruj lub zeskanuj dowód opłaty za wydanie książeczki żeglarskiej Opłata za wydanie książeczki wynosi 200 zł, w przypadku 
   gdy książeczka wystawiana jest dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub studenta - opłata wynosi 100 zł).
  5. Przygotuj potrzebne dokumenty, które Ciebie dotyczą (skany). Nie skanuj dowodu osobistego ani paszportu. 
   Twoja tożsamość będzie weryfikowana poprzez elektroniczny podpis.
  6. Wniosek wraz z cyfrowym zdjęciem i resztą wymaganych skanów dokumentów należy wysłać poprzez platformę ePUAP . 
   Pamiętaj, że wniosek należy opatrzyć elektronicznym podpisem!

Jeśli Twój wniosek nie będzie kompletny lub skany będą nieczytelne – skontaktują się z Tobą, żeby jak najszybciej wyjaśnić sprawę. 
Podaj we wniosku swój nr telefonu, to ułatwi szybki kontakt.

OPŁATY
Za wystawienie książeczki żeglarskiej pobiera się opłatę w wysokości 200 zł. 
Za wystawienie książeczki żeglarskiej uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom pobiera się opłatę w wysokości 100 zł 
(do wniosku załącza się wówczas odpowiednie oświadczenie dyrektora szkoły lub rektora uczelni, opisane w punktach 3 f i g)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
TRYB ODWOŁAWCZY: od decyzji przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za 
pośrednictwem Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

UWAGA: Książeczkę żeglarską odbiera się osobiście lub za pośrednictwem osoby notarialnie upoważnionej do jej odbioru.
Osoba odbierająca książeczkę żeglarską przedkłada do wglądu dowód osobisty lub paszport.
W przypadku wymiany książeczki żeglarskiej, dodatkowo przy odbiorze nowej należy przedłożyć dotychczasową książeczkę 
w celu jej unieważnienia.

Uzyskanie polskiej książeczki żeglarskiej przez obywatela Ukrainy
Polską książeczkę żeglarską może otrzymać obywatel Ukrainy, który legalnie przebywa/ mieszka w Polsce. 
Książeczka żeglarska jest wydawana na 5 lat. Wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej trzeba złożyć osobiście w urzędzie morskim 
(biura znajdują się w Szczecinie, Słupsku i Gdyni) lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP (na podstawie nadanego numeru PESEL
można założyć profil zaufany i złożyć wniosek elektronicznie. 
Szczegóły dotyczące profilu zaufanego znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany). 
Książeczkę żeglarską odbiera się osobiście lub do obioru można upoważnić inna osobę – wymagane jest upoważnienie notarialne. 
Opłata za wydanie książeczki wynosi 200 zł. Czas oczekiwania na książeczkę wynosi 30 dni. 

Powrót