Świadectwo Marynarza Wachtowego

Marynarz Wachtowy, czyli OS

Czy masz świadectwo młodszego marynarza pokładowego? 
Uzyskanie nie jest trudne. Szczegóły poniżej.


Do uzyskania świadectwa młodszego marynarza pokładowego wymagane 
jest posiadanie przeszkoleń w zakresie:
1) indywidualnych technik ratunkowych
2) ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego
3) elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej;
4) bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
Świadectwo młodszego marynarza pokładowego uprawnia do zajmowania 
stanowisk: 
a) praktykanta pokładowego – na każdym statku, 
b) młodszego marynarza pokładowego – na każdym statku.

Następnym krokiem jest właśnie:
świadectwo marynarza wachtowego


Posiadając je, można pracować – o ile MSM (Minimal Safe Manning)
statku dopuszcza tę możliwość oraz ograniczeniami jak podaje ustawa 
w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, 
poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2013 r. poz. 852) oraz 
rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków 
załóg statków orskich (Dz. U. poz. 802) - szczegóły poniżej zdjęcia.

Świadectwo marynarza wachtowego uprawnia do zajmowania stanowisk:
a) marynarza wachtowego – na każdym statku,
b) kierownika statku o długości do 9 m i mocy silnika do 200 kW w żegludze
   krajowej bez prawa przewozu pasażerów, z tym że jeżeli moc silnika 
   przekroczy 100 kW, pod warunkiem zdania egzaminu z zakresu obsługi 
   silników spalinowych.

Do uzyskania świadectwa marynarza wachtowego wymagane jest:
1) ukończenie pierwszego roku studiów w MJE typu A lub MJE typu B, lub 
   pierwszego roku nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie 
   operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie 
   uznania lub na dyplom szypra w żegludze krajowej, zgodnie z certyfikatem 
   uznania, oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym 
   albo
2)ukończenie studiów w MJE typu B lub nauki w MJE typu C, kształcących na 
  poziomie pomocniczym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej 
  w certyfikacie uznania oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale 
  pokładowym, albo
3) ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale 
   pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i posiadanie 6-miesięcznej 
   praktyki pływania w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na to świadectwo,
   albo
4) posiadanie świadectwa rybaka, ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie 
   pomocniczym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania oraz zdanie 
   egzaminu na świadectwo marynarza wachtowego.
Szkolenie w MJE, czyli morskiej jednostce edukacyjnej, właśnie taki kurs kwalifikacyjny 
organizujemy już niedługo sprawdź szczegóły.

Informacje o najbliższych egzaminach przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną 
umieściliśmy również na naszej stronie – sprawdź szczegóły dla Gdyni, Szczecina. 
Wpisy te aktualizujemy na bieżąco.
Nawet jeśli z wymagań nie potrzebujesz uczęszczać na kurs, to jednak warto 
takie szkolenie ukończyć, żeby mieć pewność, że masz odpowiednią wiedzę, 
aby zdać egzamin przed CMKE. 

W ramach kursu kwalifikacyjnego na Marynarza Wachtowego zostaną przedstawione 
m.in. poniższe zagadnienia:
- Podstawy nawigacji, kształt i wymiary ziemi oraz współrzędne geograficzne,
- Określanie kierunku na morzu, systemy liczenia kierunku
- Przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu
- Międzynarodowe prawo drogi morskiej (COLREG)
- Łączność morska,
- Międzynarodowy Kod Sygnałowy MKS, procedura użycia flag MKS
- Język angielski, standardowe zwroty proceduralne w łączności na morzu
- Przewozy morskie, materiały sztauerskie i separacyjne,
- Statkowe urządzenia i osprzęt przeładunkowy, rodzaje i przeznaczenie
- Podstawowe urządzenia nawigacyjne, kompas magnetyczny i żyrokompas, autopilot
- Systemy radionawigacyjne
- Budowa i teoria okrętu, konstrukcja kadłuba, wiedza okrętowa
- Zasady BHP na statku
- Ochrona środowiska morskiego
Kurs trwa 98 godzin, prowadzony w formie wykładów, ćwiczeń na symulatorze i pokazów. 
Po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym w Urzędzie Morskim słuchacz otrzymuje 
„Świadectwo marynarza wachtowego” zgodnie z wymogami II/4 konwencji STCW.

Jeśli masz pytania, chcesz uzyskać informacje na temat szkoleń, zapraszamy do kontaktu 

Powrót