Międzynarodowe Świadectwo Zdrowia (MLC 2006)


Świadectwo zdrowia marynarzy  jest wymagane nie tylko do wydania (wymiany czy odnowienia) 
dyplomu morskiego, książeczki żeglarskiej* czy świadectwa kwalifikacyjnego. 
Aktualne międzynarodowe świadectwo zdrowia jest obowiązkowe również do podjęcia pracy na statku.

Świadectwo musi być wydane przez uprawnionego lekarza, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, tj.:  
- art. 4 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu,  
- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych
  od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim,
- zawiera informacje wymagane przepisami Prawidła I/9 Konwencji STCW oraz Konwencji MLC 2006

Świadectwo zdrowia wydane w innym państwie może być akceptowane, jeśli spełnia zasadnicze wymagania 
określone w Prawidle I/9 oraz Sekcji A-I/9 Konwencji STCW.  Wymagane jest przedłożenie oryginału świadectwa 
lub jego notarialnie potwierdzonej kopii. 
Listy lekarzy uprawnionych do wystawiania świadectw zdrowia marynarzy, sporządzane na podstawie danych
z Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy,  są dostępne tutaj
Uprawniony lekarz, dokonując oceny stanu zdrowia marynarza, uwzględnia stanowisko pracy określone w skierowaniu 
na badania lekarskie.

W ramach badania lekarskiego przeprowadzanego w celu wydania świadectwa zdrowia, zwanego dalej „badaniem lekarskim”, 
uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia marynarza w zakresie: 
1) narządu wzroku;
2) narządu słuchu, z uwzględnieniem wyników badania audiometrycznego i narządu równowagi; 
3) układu ruchu;
4) układu sercowo-naczyniowego, z uwzględnieniem wyników spoczynkowej elektrokardiografii;
5) układu oddechowego, z uwzględnieniem wyników badania radiologicznego klatki piersiowej 
   oraz w przypadkach uzasadnionych – testów służących wykryciu zakażenia prątkami gruźlicy;
6) układu krwiotwórczego, z uwzględnieniem morfologii wraz ze wzorem odsetkowym, poziomem 
   płytek krwi, retikulocytów i odczynem opadania krwi;
7) układu nerwowego;
8) czynności nerek, z uwzględnieniem ogólnego badania moczu i stężenia kreatyniny w surowicy krwi;
9) czynności wątroby, z uwzględnieniem poziomu gamma-glutamylotransferazy (GGTP) i aminotransferazy alaninowej (ALT); 
10) cukrzycy, z uwzględnieniem wyników badania poziomu glikemii; 
11) stanu psychicznego; 
12) objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie; 
13) objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie; 
14) stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do pracy na morzu; 
15) innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą mieć wpływ na zdolność do pracy na morzu.

Wykaz chorób i stanów chorobowych, które mogą spowodować niezdolność marynarza do pracy na statku morskim, 
zakres przeciwwskazań, ograniczeń lub warunków wykonywania pracy na statku morskim jest ujęty w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dn. 28-01-2022 r (Dziennik Ustaw poz. 338), załącznik 1.

Aby lekarz medycyny pracy mógł wystawić takie świadectwo zdrowia, trzeba przejść szereg badań, również laboratoryjnych.
Dla ułatwienia przygotowaliśmy zestawy badań, które możesz wykonać w laboratorium medycznym w Gdyni:
- zestaw badań międzynarodowe świadectwo zdrowia (pierwsze)
- zestaw badań międzynarodowe świadectwo zdrowia (kolejne)

Informacja o ENG 1
ENG 1 or an ML5 to jest seafarer medical fitness certificate to work at sea, czyli również międzynarodowe świadectwo zdrowia.
Międzynarodowe świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza medycyny pracy w Polsce 
(obowiązkowo na druku zgodnym z MLC 2006 - jak na zdjęciu) jest dopuszczone jako 
ENG 1 przez MCA UK, więcej informacji TUTAJ

* (za wyjątkiem sytuacji, gdy wniosek o książeczkę żeglarską składa uczeń lub student kierowany na praktykę na statku)

Powrót