OPITO bez tajemnic, vol.1

Podstawowe informacje nt. Standardów OPITO, przedstawialiśmy wcześniej.
Teraz czas na poszerzenie wiedzy, poniższy materiał znajdziecie tylko u nas!
Ze względu na obszerność tematu, tekst podzieliliśmy na cykl postów. 
Tu prezentujemy pierwszy z nich.
Standardy organizacji OPITO, można podzielić na wiele sposobów, według nas, 
najbardziej czytelny jest podział, według przemysłu. Wyróżniamy trzy kategorie:
  1. OPITO Products for Maritime
  2. OPITO Products for Energy - Oil and Gas (Upstream)
  3. OPITO Products for Energy - Offshore Renewable Energy (Wind)*
* będzie omówiony w OPITO bez tajemnic, vol.3

W tej pierwszej grupie jest tylko Basic Emergency Response - Maritime, a dokładnie: 

Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (with Compressed Air Emergency 
Breathing System) – [OPITO STCW95/2010 Conversion] 
Realizowany jest w ramach jednodniowego kursu prowadzonego przez zatwierdzone przez OPITO 
ośrodki szkoleniowe. Kurs jest przeznaczony dla nowych (lub powracających) pracowników z branży morskiej, 
którzy chcą wykorzystać swoje umiejętności w przemyśle naftowym i gazowym, poszerzając możliwości 
kariery w tym sektorze. Certyfikat ukończenia szkolenia ważny 4 lata.
Wymagania: ważne certyfikaty (STCW) ochrony przeciwpożarowej podst., ITR, elementarna zasady udzielania 
pomocy medycznej, bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna oraz MIST (objaśnienie w tekście poniżej).
Tropical Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (with Compressed 
Air Emergency Breathing System) – [OPITO STCW95/2010 Conversion]
Wymagania i grupa docelowa jak wyżej. Ważność certyfikatu ukończenia szkolenia również 4 lata.

Grupa OPITO Products for Energy - Oil and Gas (Upstream)  jest bardzo rozbudowana, 
dlatego omówimy ją w kolejnych częściach:
  1. Basic Emergency Response
  2. Specialist Emergency Response**
  3. Standard for Technical Roles***
** będzie omówiony w OPITO bez tajemnic, vol.2
*** będzie omówiony w OPITO bez tajemnic, vol.2

Basic Emergency Response to aż 28 standardów, które opisaliśmy poniżej: 

Basic H2S Training - obejmuje wymagania dotyczące kompetencji reagowania kryzysowego
i zawiera szczegóły wymaganego szkolenia dla personelu pracującego w potencjalnych środowiskach
H2S (siarkowodór). Szkolenie obejmuje charakterystykę wodoru gazu siarczkowego i potencjalne 
fizjologiczne skutki narażenia oraz zastosowanie detekcji H2S sprzęt i ucieczkowy aparat oddechowy.
Ważność certyfikatu 2 lata.
BOSIET + EBS - szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach awaryjnych na morzu 
dla personelu nowego (lub powracającego) do morskiego przemysłu naftowego i gazowego, który będzie 
wyposażony w awaryjny system oddychania z aparatem oddechowym (EBS) podczas podróży śmigłowcem 
na morzu. Certyfikat ukończenia szkolenia ważny 4 lata.
BOSIET + CA-EBS - szkolenie ma na celu spełnienie początkowych wymagań dotyczących szkolenia w 
zakresie bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach awaryjnych na morzu dla personelu nowego 
(lub powracającego) do morskiego przemysłu naftowego i gazowego, który będzie wyposażony w system 
awaryjnego oddychania sprężonym powietrzem (CA-EBS) podczas podróży śmigłowcem na morzu. 
Certyfikat ukończenia szkolenia ważny 4 lata.
BOER - celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z konkretnymi zagadnieniami i systemami 
reagowania kryzysowego, dotyczących operacji związanych z wydobyciem ropy naftowej i gazu na lądzie, 
w odniesieniu do proaktywnej i reaktywnej reakcji personelu w przypadku sytuacji awaryjnej na lądzie.
Certyfikat ukończenia szkolenia ważny 4 lata.
Common Induction Process Vol.1 Industry Guidance Document - celem tego szkolenia jest zapewnienie, 
aby cały personel pracujący na morzu był świadomy zagrożeń, na które są narażeni i sposobu zarządzania nimi.
Zrozumienie podstawowych zasad bezpieczeństwa, których muszą przestrzegać, oraz sposobu postępowania 
w sytuacji awaryjnej. Wzrost osobistego zaangażowania w bezpieczną pracę, efektywne korzystanie z osobistego 
wyposażenia ochronnego. Certyfikat ukończenia szkolenia jest bezterminowy.
CA-EBS - celem tego szkolenia jest zapewnienie, że uczestnik uzyska wymaganą wiedzę i zrozumienie poszczególnych 
zagrożeń i właściwości awaryjnego systemu oddechowego na sprężone powietrze (CA-EBS) oraz odpowiednich praktycznych 
działań reagowania w sytuacjach awaryjnych, które należy podjąć w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej. 
Certyfikat ukończenia szkolenia jest bezterminowy.

EBS - Szkolenie w zakresie Awaryjnego Systemu Oddychania jest przeznaczone dla personelu podróżującego 
helikopterem do morskiej instalacji naftowo-gazowej (w ciepłym tropikalnym środowisku wodnym), który wymaga 
dodatkowego szkolenia w zakresie Awaryjnego Systemu Oddychania (EBS). Razem ze szkoleniem BOSIET i T-HUET. 
Certyfikat ukończenia szkolenia ważny 4 lata.
ECT - Program szkoleniowy na spadochronach ewakuacyjnych pozwala uczestnikom zrozumieć, w jaki sposób 
spadochrony ewakuacyjne są wykorzystywane jako trzeciorzędny środek ucieczki z instalacji i statków na morzu 
oraz zapewnia podstawowe szkolenie w zakresie korzystania z typowych spadów ewakuacyjnych używanych na morzu.
Certyfikat ukończenia szkolenia ważny 4 lata.
FOET (with CA-EBS) - Program szkoleniowy o dalszych wymaganiach dotyczących szkolenia w zakresie 
bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach awaryjnych na morzu dla personelu pracującego w przemyśle 
naftowym i gazowym na morzu, który będzie wyposażony w system awaryjnego oddychania sprężonym 
powietrzem (CA-EBS) podczas podróży śmigłowcem na morzu. Certyfikat ukończenia szkolenia ważny 4 lata.
FOET (with EBS) - Program szkoleniowy, który ma na celu spełnienie dalszych wymagań dotyczących szkolenia 
w zakresie bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach awaryjnych na morzu dla personelu nowego (lub 
powracającego) do morskiego przemysłu naftowego i gazowego, który będzie wyposażony w system awaryjnego 
oddychania z aparatem oddechowym (EBS) podczas podróży śmigłowcem na morzu. 
Certyfikat ukończenia szkolenia ważny 4 lata.
FOER - Program dalszego szkolenia w sytuacjach awaryjnych na lądzie jest przeznaczony dla personelu 
w przemyśle naftowym i gazowym na lądzie. Przedłużenie ważności podstawowego szkolenia w sytuacjach 
awaryjnych na lądzie OPITO lub dalszego szkolenia w sytuacjach awaryjnych na lądzie. 
Certyfikat ukończenia szkolenia ważny 4 lata.
HUET (with CA-EBS) - Celem szkolenia HUET (z CA-EBS) jest to, aby uczestnicy szkolenia byli w stanie 
zademonstrować w symulowanym środowisku, że potrafią korzystać ze sprzętu bezpieczeństwa i postępować 
zgodnie z procedurami w przygotowaniu i podczas sytuacji awaryjnych śmigłowca – ze szczególnym uwzględnieniem 
ucieczki z helikoptera po wodowaniu. Dla tych, którzy zamierzają podróżować do/z morskich instalacji naftowych 
i gazowych oraz statków za pomocą helikoptera, specjalne szkolenie przygotowuje do wymagań w zakresie reagowania 
w sytuacjach awaryjnych, w przypadku zagrożenia śmigłowcowego – ze szczególnym uwzględnieniem ucieczki 
ze śmigłowca po wodowaniu. Certyfikat ukończenia szkolenia ważny 4 lata.

HUET +EBS - Celem szkolenia HUET (z EBS) jest, aby uczestnicy szkolenia, którzy zamierzają podróżować do/z 
przybrzeżnych instalacji naftowych i gazowych oraz statków za pomocą helikoptera, poprzez zapewnienie 
specjalnego szkolenia w zakresie wymagań przed lotem i podczas lotu. Podstawowa wiedza i umiejętności 
reagowania w sytuacjach awaryjnych wymagane w przypadku pogotowie śmigłowcowe – ze szczególnym 
uwzględnieniem ucieczki z helikoptera po wodowaniu. Certyfikat ukończenia szkolenia ważny 4 lata.
MIST FTS program dla doświadczonych pracowników offshore, w celu odnowienia certyfikatu MIST co cztery lata.
OOGI MIST - podstawowy program szkoleniowy w zakresie bezpieczeństwa ma na celu wprowadzenie elementów 
bezpieczeństwa morskiego przemysłu naftowego i gazowego do nowych startów, dając zrozumienie potencjalnych 
zagrożeń i środków kontroli, z którymi może się spotkać na morzu. Zaprojektowany tak, aby skupić uwagę 
na ich osobistej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, wpływając tym samym na ich zachowanie i stosunek do 
współpracowników, instalacja i środowisko. Certyfikat ukończenia szkolenia ważny 4 lata.
OOGI IMIST - program szkoleniowy w zakresie bezpieczeństwa ma na celu wprowadzenie podstawowych 
elementów bezpieczeństwa w przemyśle naftowym i gazowym na nowo, nt. potencjalnych zagrożeń
i kontroli, które mogą napotkać. Zaprojektowana tak, aby skupić uwagę na osobistej odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo, wpływając tym samym na ich zachowanie i stosunek do współpracowników, operacji 
naftowych i gazowych oraz środowiska. Certyfikat ukończenia szkolenia ważny 4 lata.
SW CA-EBS, celem dodatkowego szkolenia CA-EBS jest uzupełnienie wstępnego & dalszego szkolenia oraz oceny 
bezpieczeństwa i reagowania na zagrożenia na morzu (tj. T-BOSIET, T-HUET lub T-FOET). Dla personelu, 
podróżującego helikopterem do morskiej instalacji Oil & Gas, oraz po wydaniu CA-EBS. 
Uczestnicy muszą posiadać ważny certyfikat OPITO T-BOSIET/T-FOET/T-HUET, BOSIET/FOET/HUET z EBS 
(lub równoważny uzgodniony w branży) przed przystąpieniem do wstępnego szkolenia wdrożeniowego OPITO 
CA-EBS na płytkiej wodzie. Certyfikat ukończenia szkolenia ważny 4 lata, ale tylko w połączeniu z ważnym certyfikatem
OPITO T-BOSIET, T-FOET, T-HUET, BOSIET, FOET lub HUET z certyfikatem EBS (lub odpowiednikiem).

SA, zatwierdzony przez OPITO kurs ocenia zdolność uczestnika do wchodzenia i poruszania się po wodzie z
i bez osobistego urządzenia pływającego (PFD): zrozumienie i przećwiczenie podstawowych technik przetrwania
w wodzie. Certyfikat ukończenia szkolenia bezterminowy.
TSBIT - program szkoleniowy w zakresie bezpieczeństwa: między innymi nt. o zagrożeniach i sposobu
zarządzania nimi, na które są narażeni uczestnicy kursu, zrozumienie przestrzegania podstawowych zasad 
bezpieczeństwa, sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych, efektywne stosowanie środków ochrony 
indywidualnej, przećwiczenie i demonstracja prawidłowych metod wchodzenia na pokład statku (symulowany 
pokład statku i instalacji). Certyfikat ukończenia szkolenia ważny 4 lata.
TSBRT - program szkoleniowy odnowienia TSBIT (powyżej). Certyfikat ukończenia szkolenia ważny 4 lata.
TSBST - celem uzupełniającego standardu szkoleniowego Travel Safely by Boat (TSB) jest przygotowanie 
personelu podróżującego łodzią do pracy na morzu w zakresie bezpiecznego wchodzenia na pokład i schodzenia 
z niego. Główne cele: zrozumienie ryzyka, procedur bezpieczeństwa i praktyki bezpiecznej pracy w związku 
z przenoszeniem personelu koszem; prawidłowe metody przenoszenia za pomocą kosza. 
Certyfikat ukończenia szkolenia ważny razem z ważnym TSBIT lub TSBRT.
T-BOSIET - szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach awaryjnych na morzu dla 
personelu nowego (lub powracającego) do morskiego przemysłu naftowego i gazowego, podczas podróży 
śmigłowcem na morzu w środowisku tropikalnym. Certyfikat ukończenia szkolenia ważny 4 lata.
T-BOSIET/FOET to BOSIET/FOET Bridging Elements Training - szkolenie ma na celu zniwelowanie 
różnic pomiędzy T-BOSIET/FOET a BOSIET/FOET. Obejmuje to stosowanie kombinezonów transportu 
lotniczego i systemów awaryjnego oddychania (EBS) podczas ewakuacji i ucieczki helikoptera. 
Przeznaczony dla pracowników, którzy przeszli szkolenie w zakresie Tropical BOSIET/FOET firmy OPITO 
i potrzebują dodatkowych elementów, aby wypełnić lukę pomiędzy Tropical BOSIET/FOET a BOSIET/FOET 
firmy OPITO. Certyfikat ukończenia szkolenia bezterminowy.
T-FOET - Program szkoleniowy o dalszych wymaganiach dotyczących szkolenia w zakresie bezpieczeństwa
i reagowania w sytuacjach awaryjnych na morzu dla personelu pracującego w przemyśle naftowym i gazowym
na morzu, w środowisku tropikalnym. Certyfikat ukończenia szkolenia ważny 4 lata.
T-HUET - Celem szkolenia jest, aby uczestnicy szkolenia, którzy zamierzają podróżować do/z przybrzeżnych 
instalacji naftowych i gazowych oraz statków za pomocą helikoptera, poprzez zapewnienie specjalnego 
szkolenia w zakresie wymagań przed lotem i podczas lotu, w środowisku tropikalnym. Podstawowa wiedza 
i umiejętności reagowania w sytuacjach awaryjnych wymagane w przypadku pogotowie śmigłowcowe
– ze szczególnym uwzględnieniem ucieczki z helikoptera po wodowaniu. 
Certyfikat ukończenia szkolenia ważny 4 lata.
Powrót