Świadectwa Motorzysty

Dział pomocniczy, maszynowy a w nim trzy 
świadectwa Motorzysty:
1. Młodszy Motorzysta
2. Motorzysta Wachtowy
3. Starszy Motorzysta

Młodszy Motorzysta

Ważne informacje dla osób ubiegających się o to świadectwo

Świadectwo młodszego motorzysty uprawnia do zajmowania stanowisk:
a) praktykanta maszynowego – na każdym statku
b) młodszego motorzysty – na każdym statku

Do uzyskania świadectwa młodszego motorzysty wymagane jest posiadanie
przeszkoleń w zakresie:
1) indywidualnych technik ratunkowych
2) ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego
3) elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej;
4) bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej

 
Motorzysta Wachtowy

Ważne informacje dla osób ubiegających się o to świadectwo

Świadectwo motorzysty wachtowego uprawnia do zajmowania stanowisk:
a) motorzysty wachtowego – na każdym statku
b) kierownika maszyn na statkach morskich o mocy maszyn głównych 
   poniżej 400 kW

Do uzyskania świadectwa motorzysty wachtowego wymagane jest:
1) ukończenie co najmniej pierwszego roku studiów w MJE typu A lub MJE typu B kształcących
  co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej
   wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie 
   programu szkolenia na poziomie pomocniczym wydanego przez MJE oraz posiadanie 2-miesięcznej 
   praktyki pływania na statku morskim w dziale maszynowym albo
2) ukończenie co najmniej pierwszego roku nauki w MJE typu C kształcącej co najmniej na poziomie
   operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania
   lub na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej, posiadanie zaświadczenia potwierdzającego
   ukończenie programu szkolenia na poziomie pomocniczym wydanego przez MJE oraz posiadanie 
   2-miesięcznej praktyki pływania na statku morskim w dziale maszynowym, albo
3) ukończenie studiów w MJE typu B lub nauki w MJE typu C kształcących co najmniej na poziomie 
   pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania
   lub na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania oraz posiadanie
  2-miesięcznej praktyki pływania na statku morskim w dziale maszynowym, albo
4) posiadanie dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego na statkach o mocy maszyn głównych 
   750 kW i powyżej oraz co najmniej 2-miesięcznej praktyki pływania na statku morskim w dziale 
   maszynowym w specjalności mechanicznej, albo
5) ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności
   mechanicznej zgodnego z certyfikatem uznania i posiadanie 6-miesięcznej praktyki pływania na statku 
   morskim w dziale maszynowym oraz zdanie egzaminu na to świadectwo.

Starszy Motorzysta

Ważne informacje dla osób ubiegających się o to świadectwo

Świadectwo starszego motorzysty uprawnia do zajmowania stanowisk:
a) motorzysty wachtowego – na każdym statku
b) starszego motorzysty na każdym statku
c) oficera mechanika wachtowego – na każdym statku w żegludze krajowej
d) oficera mechanika wachtowego lub starszego oficera mechanika 
   – na statkach morskich o mocy maszyn głównych poniżej 750 kW

Do uzyskania świadectwa starszego motorzysty wymagane jest:
1) posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, 12-miesięcznej dodatkowej praktyki 
   pływania na statkach morskich o mocy maszyn głównych 400 kW i powyżej w dziale 
   maszynowym oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego motorzysty albo
2) ukończenie studiów w MJE typu A lub MJE typu B kształcących co najmniej na poziomie
   operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania,
   posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, 6-miesięcznej dodatkowej praktyki 
   pływania na statkach morskich o mocy maszyn głównych 400 kW i powyżej w dziale 
   maszynowym, albo
3) ukończenie nauki w MJE typu C kształcącej co najmniej na poziomie pomocniczym w dziale
   maszynowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania lub na dyplom oficera mechanika
   w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego,
   6-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach morskich o mocy maszyn głównych 400 kW
   i powyżej w dziale maszynowym oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego motorzysty, albo
4) ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym na świadectwo
   starszego motorzysty zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, 
   6-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach morskich o mocy maszyn głównych 400 kW 
   i powyżej w dziale maszynowym oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego motorzysty

Szkolenie w MJE, czyli w morskiej jednostce edukacyjnej.

Informacje o najbliższych egzaminach przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną umieściliśmy 
również na naszej stronie – sprawdź szczegóły dla Gdyni i Szczecina. 
Wpisy te aktualizujemy na bieżąco.

 

 

Powrót