REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PRZEZ SKLEP INTERNETOWY CREW CERT


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy Crew Cert (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy Crew Cert, prowadzony pod adresem www.CrewCertFinder.com (dalej jako: „Sklep”).
1.2.Właścicielem Sklepu jest Joanna Mollin, prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Crew Cert Joanna Mollin, z siedzibą w Gdyni, pod adresem: ul. Helska 14, 81-056 Gdynia, NIP: 9580526917, REGON 386362474 (dalej jako: „Crew Cert”).
1.3. Kontakt z Crew Cert można nawiązać za pomocą:
A. operatora pocztowego, na adres: Crew Cert Joanna Mollin, ul. Helska 14, 81-056 Gdynia;
B. poczty elektronicznej, na adres e-mail: info@CrewCert Finder.com lub poprzez użycie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu;
C. telefonicznie, pod nr tel. 666 691 556.
1.4. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).


2. DEFINICJE

2.1. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
A. Klient – osoba fizyczna, która dokonała zakupu usługi za pośrednictwem Sklepu, przy czym zakup nie nastąpił w związku z prowadzeniem przez tę osobę działalności gospodarczej lub zawodowej;
B. Partner – laboratoria medyczne, publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, publiczne i niepubliczne szkoły dla dorosłych, szkoły branżowe oraz szkoły policealne, których usługi szkoleniowe są oferowane za pośrednictwem Sklepu;
C. strona Sklepu – strona w sieci Internet pod adresem www.CrewCertFinder.com
D. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Crew Cert przechowywanie informacji kierowanych do nich osobiście, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
E. usługa szkoleniowa – usługa realizowana przez Partnera, na zasadach określonych na stronie Sklepu, której zakup jest oferowany za pośrednictwem Sklepu;
F. usługa laboratoryjna – usługa realizowana przez Partnera, na zasadach określonych na stronie Sklepu, której zakup jest oferowany za pośrednictwem Sklepu;
G. Użytkownik – użytkownik sieci Internet.


3. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

3.1. Za pośrednictwem Sklepu Crew Cert świadczy usługi polegające na:
A. prezentowaniu ofert usług szkoleniowych;
B. prezentowanie ofert usług laboratoryjnych;
C. prezentowaniu informacji o działalności szkoleniowej prowadzonej przez Partnerów;
D. prezentowaniu informacji o działalności laboratoryjnej prowadzonej przez Partnerów;
E. prezentowaniu profili zawodowych;
F. sprzedaży usług szkoleniowych
G. sprzedaży usług laboratoryjnych.

 

4. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU

4.1. Możliwość zakupu usług mają Użytkownicy, którzy dokonali uprzedniej rejestracji na stronie Sklepu. W celu dokonania rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika adresu e-mail oraz ustalenie hasła.
4.2. Użytkownik chcący nawiązać kontakt z Crew Cert przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu zobowiązany jest podać adres email.
4.3. Crew Cert nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie z funkcjonalności Sklepu.
4.4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z funkcjonalności Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami funkcjonowania Sklepu, w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich lub Crew Cert.
4.5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia pkt. 4.4. Crew Cert ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do przywrócenia stanu zgodnego z prawem i naprawienia ewentualnej szkody.


5. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPU USŁUG SZKOLENIOWYCH, LABORATORYJNYCH I ZAWIERANIA UMÓW ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU

5.1. Użytkownik dokonuje zakupu wybranej usługi szkoleniowej lub laboratoryjnej drogą elektroniczną, za pomocą zamieszczonego na stronie Sklepu formularza zakupu. Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz zakupu podając swoje dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon), dokonać wyboru usługi szkoleniowej lub laboratoryjnej (nazwa, termin, w którym świadczona jest usługa), a także, jeśli jest to wymagane, potwierdzić, że spełnia wymogi uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach danej usługi szkoleniowej lub laboratoryjnej, stawiane przez Partnera oferującego tę usługę.
5.2. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie formularza zakupu. Crew Cert nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zakupu, w szczególności za wprowadzenie nieprawidłowych danych, nieprawidłowy wybór usługi lub terminu, w którym jest świadczona, błędne potwierdzenie, że uczestnik zajęć prowadzonych w ramach danej usługi spełnia wymogi stawiane przez Partnera oferującego tę usługę. W przypadku gdy uczestnik zajęć prowadzonych w ramach danej usługi szkoleniowej nie spełnia wymogów stawianych przez Partnera, w wyniku czego nie zostanie dopuszczony przez Partnera do odbywania zajęć, zwrot opłaty uiszczonej za daną usługę szkoleniową nie przysługuje.
5.3. Użytkownik zobowiązany jest dokonać akceptacji Regulaminu poprzez odznaczenie pola o treści: „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy Crew Cert oraz warunki oferty”. Powyższa akceptacja oznacza, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim zawarte oraz akceptuje warunki wybranej usługi. Brak akceptacji skutkuje niemożliwością dokonania zakupu.
5.4. Jeśli termin świadczenia usługi szkoleniowej lub laboratoryjnej przypada przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług, Użytkownik zobowiązany jest do złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego żądanie świadczenia usługi przez upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług. Oświadczenie składa się poprzez oznaczenie właściwej opcji w formularzu zakupu. Nieoznaczenie tej opcji skutkuje niemożliwością dokonania zakupu.
5.5. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
5.6. Płatności za zakupioną usługę dokonuje się online za pomocą PayNow.
5.7. Operatorem płatności dokonywanych online jest mElements - mElements S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 00-850 Warszawa, wpisany pod numerem KRS 0000590484 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 522-304-78-92, wysokość kapitału zakładowego 7.500.000 złotych na dzień 24.09.2020r. 

5.8. Ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług). Transakcja jest zawierana w złotych polskich. Ceny podane w innych walutach mają charakter orientacyjny i są przeliczone na złote polskie.
5.9. Umowę o świadczenie usług uważa się za zawartą z chwilą wysłania na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenia realizacji zamówienia (komunikat: „Twoje zamówienie zostało przyjęte”).
5.10.Informacje o sposobie i terminie świadczenia usługi oraz dane Partnera realizującego daną usługę (firma, organ rejestrujący działalność Partnera, numer rejestracji, adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu, adres do składania reklamacji) podane są w ofercie prezentującej daną usługę.
5.11.Podanie danych Klienta wskazanych w niniejszym rozdziale jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na ich przekazanie przez Crew Cert Partnerowi oferującemu zakupioną przez Użytkownika usługę oraz operatorowi płatności dokonywanych online.


6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


6.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny.
6.2. Prawo odstąpienia nie przysługuje jeśli usługa została wykonana przez Partnera.
6.3. Jeśli Klient wykonuje prawo odstąpienia po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 5 pkt 5.4. Regulaminu, zobowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny za usługę.
6.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest złożyć Crew Cert oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie należy złożyć pisemnie na adres wskazany w rozdziale 1 pkt 1.3. lit. a Regulaminu albo na adres e-mail: info@CrewCertFinder.com .
6.5. Crew Cert niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy o
świadczenie usług prześle na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji  potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
6.6. Crew Cert dokona w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług zwrotu uiszczonej ceny za usługę lub jej części w przypadku, o którym mowa w pkt 6.3. Zwrot nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Klient dokonując zakupu usługi.


7. NIEPRZYSTĄPIENIE DO ZAJĘĆ LUB DO BADAŃ

7.1. W przypadku nieprzystąpienia do zajęć lub do wymaganych zaliczeń w ramach zakupionej usługi szkoleniowej Klient nie otrzymuje zwrotu ceny za zakupioną usługę szkoleniową.
7.2. W przypadku nieprzystąpienia do badań w ramach zakupionej usługi laboratoryjnej Klient nie otrzymuje zwrotu ceny za zakupioną usługę laboratoryjną.

 

8. REKLAMACJE
 

8.1. Reklamacje dotyczące korzystania z usług oferowanych przez Crew Cert za
pośrednictwem Sklepu należy zgłaszać pisemnie na adres wskazany w rozdziale 1 pkt 1.3. lit. a Regulaminu albo na adres e-mail: info@CrewCertFinder.com .
8.2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
A. oznaczenie Klienta oraz reklamowanej usługi;
B. wskazanie i uzasadnienie podstaw reklamacji;
C. wskazanie zakresu żądania Klienta;
D. wskazanie adresu e-mail właściwego do korespondencji w sprawie reklamacji.
8.3. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w pkt 8.2. Crew Cert pozostawi ją nierozpatrzoną, po uprzednim wezwaniu Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej do jej uzupełnienia.
8.4. Crew Cert udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia.
8.5. Odpowiedzi na reklamację Crew Cert zobowiązany jest udzielić w formie odpowiadającej formie zgłoszenia reklamacji przez Klienta, o ile spełniony będzie w ten sposób wymóg udzielenia odpowiedzi na reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.


9. OCHRONA DANYCH
 

9.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta przy zakupie usługi za pośrednictwem Sklepu jest Crew Cert.
9.2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
9.3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Crew Cert zawiera polityka prywatności zamieszczona na stronie Sklepu.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

10.1.Crew Cert zastrzega, że rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych na stronie Sklepu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, stanowią przedmiot praw wyłącznych Crew Cert lub Partnerów.
10.2.O zmianach Regulaminu i ich zakresie Klient będzie powiadomiony drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Powiadomienie zostanie wysłane na co najmniej 30 dni przed wejściem w życie zmian.
10.3.Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu, w zakładce Regulamin.
10.4.W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30-11-2022 r.

 


ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Crew Cert Joanna Mollin, z siedzibą w Gdyni, pod adresem: ul. Helska 14, 81-056 Gdynia, NIP: 9580526917, REGON 386362474, e-mail: info@crewcertfinder.com, tel. 666691556.

Nadawca:
……………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon)

Data: ………………………………

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy o świadczenie usług ………………………….. zawartej dnia ………………………………

…………………………………………….
podpis
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)